İbn Hazm Kitaplari

İBN HAZM

Kurtuba’nın (Cordoba) doğu kesimindeki Rabaz-ı Minyetü’l-Mugîre’de 384 yılı Ramazanının son gününde (7 Kasım 994) doğdu. Milliyetiyle alakalı farklı görüşler bulunmaktadır. Çoğunluk onun Fars asıllı olduğu hususunda hemfikirdir. İspanyol asıllı Hıristiyan bir aileden gelmiş olduğu da bu konuda ileri sürülen yaygın görüşlerdendir.

İbn Hazm varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Âmirîler döneminin seçkin vezirlerinden olan babası Ahmed, çocuklarını kültürlü bir muhitte yetiştirmiş ve onların kaliteli bir eğitim almalarını sağladı. Babasının sarayında özel olarak tutulan mürebbiyelerden ilk eğitimini alan İbn Hazm on iki yaşına geldiğinde düzenli olarak mescitlerde düzenlenen ders halkalarına katılmaya başladı ve bu ders halkalarında zamanın büyük âlimlerinden hadis, fıkıh, nahiv, lügat, edebiyat, mantık, kelâm ve tarih dersleri aldı. Bu dönemlerde, şair ve edip olan vezir babasıyla birlikte Âmirîler sarayında tertip edilen edebî meclislere de katılmaya başladı ve bu meclislerde çağının âlim ve ediplerinin çoğuyla tanışma fırsatı buldu. Yine Kurtuba’da düzenlenen ilim halkalarında Kurtuba’nın saygın ailelerine mensup çok sayıda ediple tanışıp dost oldu. İbn Hazm, ilim öğrenmek için Endülüs’ün çeşitli şehirlerini de dolaşarak hem ilim aldı hem de dersler verdi. Kısa bir süre vezirlik de yapan İbn Hazm, dönemin siyasi karışıklıkları ve fikrî mücadeleler sebebiyle zor bir hayat geçirdi. 28 Şaban 456’da (15 Ağustos 1064) atalarının köyü Mente Lişem’de vefat etti.

Başlıca Eserleri: 1. el-Muhallâ 2. el-İhkâm fî Usûli’l-Ahkâm 3. el-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehvâ’ ve’n-Nihal 4. et-Takrîb li-Haddi’l-Mantık ve’l-Medhal ileyhi bi’l-Elfâzi’l-‘Âmmiyye ve’l-Emsileti’l-Fıkhiyye 5. Cemheretü Ensâbi’l-‘Arab 6. Tavku’l-Hamâme fi’l-Ülfeti ve’l-Üllâf

el-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehvâ’ ve’n-Nihal: Dinler ve Mehepler Tarihi, 2017 yılında; et-Takrîb li-Haddi’l-Mantık: Mantık ve Dinî İlimler, 2018 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.