Yusuf Sıdkî el-Mardinî Kitaplari

YUSUF SIDKÎ MARDİNÎ

Hz. Hüseyin’in sülalesinden ilmiye sınıfına mensup bir ailenin çocuğu olarak 1237 h. senesinde Mardin’de dünyaya geldi. Babası Mardin müftüsü Ömer Şevki Efendi’dir. Tahsilini babasının da desteğiyle tamamlayan Yusuf Efendi ilk olarak Mardin Mahkemesi başkâtibi ve Mardin müftülüğü gibi vazifeleri ifa etti.

Siirt, Bitlis, Bingazi, Aziziye ve İşkodra gibi birçok şehirde vazife yaptıktan sonra Meclis-i Tedkîkât-ı Şeri‘yye azalığı ve Anadolu kazaskerlik payesini elde etti. Mecidî nişanıyla taltif edildi.

1319 h. tarihinde İstanbul’da vefat etti ve Fatih Camii haziresine defnedildi.

Başlıca Eserleri: 1. Mesîru ‘Ulûmi’l-Muvahhidîn Şerh u Terceme-i Kitâb-ı İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn  2. Mi‘râcu’l-Mu‘temir ve’l-Hâc 3. Mehasinü’l-Hüsâm

Mesîru Ulûmi’l-Muvahhidîn: İhyâ Tercüme ve Şerhi, Başkanlığımız tarafından 2015-2023 yıllarında 10 cilt halinde yayımlanmıştır.