Tokadî Mustafa Efendi Kitaplari

TOKADÎ MUSTAFA EFENDİ

Tokat’ta doğmuş ve İstanbul’da ikamet etmiş olan Mustafa Efendi’nin babasının adı Ahmet; dedesinin adı ise Hüseyin’dir. Toklu Dede haziresinde bulunan mezar taşında Mekke payesinden azli sonrasında Bursa'da  1196 yılı Safer ayında (25 Ocak 1782) vefat ettiği kaydı vardır. Ayrıca 1178’de Yenişehir Fener mollası 1186’da Bursa mollası görevlerinde bulunduğu da zikredilmiştir. Müderrislik ve saray hekimliği yapan müellifin kimden ders aldığı, öğrencileri ve şahsiyeti hakkında bir bilgi tespit edilememiştir.

Başlıca Eserleri: 1. Tahbîzü’l-Mathûn 2. el-İbtihâc fî Şerhi’s-Sirâc

Tahbîzü’l-Mathûn: el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi, 2018 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.