Teşrifatçı Mehmed Âkif Bey Kitaplari

TEŞRİFATÇI MEHMED ÂKİF BEY

Mîrimîran Ebûbekir Paşa’nın oğludur. Babasının paşalığından dolayı bey, kendisi de bürokraside görev yaptığı için efendi unvanını almıştır. Değişik kademelerde pek çok görev icra eden Mehmed Âkif Bey teşrifatçılık göreviyle öne çıkmış ve bu unvanla anılmıştır. Salacak’ta bir mescit inşa ettirmiştir. Teşrifatçı Mehmed Âkif Bey 1 Zilhicce 1181’de (19 Nisan 1768) vefat etmiş ve Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Târih-i Cülûs-ı Sultân Mustafa Han-ı Sâlis, 2012 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.