Taşköprîzâde Ahmed Efendi Kitaplari

TAŞKÖPRÎZÂDE AHMED EFENDİ

Osmanlı’nın meşhur ulema ailesine mensup olan Ahmed Efendi Taşköprîzâde nisbesiyle bilinen Muslihuddin Mustafa Efendi’nin oğludur. Hicrî 901 (1495) tarihinde Bursa’da doğdu. Babası Muslihuddin Mustafa Efendi ve amcası Kıvâmüddin Kasım Efendi’nin dışında devrinin önde gelen âlimlerinden ilim tahsil etti.

Dimetoka Oruç Paşa medresesinde müderrislik vazifesine başladı. Sahn-ı Semân medresesi başta olmak üzere Edirne ve İstanbul’daki çeşitli medreselerde vazife ifa etti. 952’de Bursa kadılığı 958’de (1551) İstanbul kadılığı payelerini elde etti. 968’de (1561) İstanbul’da vefat etti. Fatih’te Âşık Paşa Camii civarına defnedildiği rivayet edilmekle beraber yeri tespit edilememiştir.

Başlıca eserleri: 1. Miftahü’s-sa‘âde ve misbâhü’s-siyâde fî mevzû‘âti’l-ulûm 2. eş-Şekâiku’n-Nu‘mâniyye fî ‘Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye 3. Hâşiye ‘alâ Hâşiyeti’s-Seyyidi’ş-Şerîf ‘alâ Şerhi’t-Tecrîd 4. Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye 5. Manzûme fî Âdâbi’l-Bahs ve’l-Münâzara

Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye: Ahlâk-ı Adudiyye Şerhi, 2014 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.