Şu‘ûrî Hasan Efendi Kitaplari

ŞU‘ÛRÎ HASAN EFENDİ

Hayatı hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Kaynakların ittifakla belirttiğine göre bugün Suriye sınırları içinde yer alan Halep’te doğmuştur. İstanbul’a geldikten sonra dîvân-ı hümâyun kâtipliği yapmış, ömrünün sonlarına doğru maliyede çalışmış, maliye dairesi hulefasından iken vefat etmiştir. Ömrünün sonlarına doğru tasavvufa yönelmiş, Halvetîlik tarikatına intisap etmiştir. Vefat tarihi ve kabri konusunda kaynaklarda iki farklı bilgi bulunmaktadır. Vefat tarihi için kaynaklarda belirtilen tarihler 1105 (1693-94) ve 1100 (1688-89)’dür.  Kabrinin ise Edirnekapı haricinde ve Üsküdar’da olduğu ifade edilmiştir.

Başlıca Eserleri: 1. Ferheng-i Şu‘ûrî 2. Divânçe 3. Müntehab-ı Ferheng-i Şu‘ûrî 4. Şerh-i Pend-i Attâr 5. Ta‘dîlü’l-Emzice

Ferheng-i Şu‘ûrî, 2019 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.