Sinan Paşa Kitaplari

SİNAN PAŞA

İstanbul’un ilk kadısı olan Hızır Bey’in oğludur. Tam ismi Sinaneddin Yusuf’tur. Hicrî 844 (1440) senesinde dünyaya geldi. İlk eğitimini babasından aldı. Anne tarafından dedesi Molla Yegan devrin önde gelen ulemasından olması hasebiyle onun ilmî çevresinden faydalandı. Babasının İstanbul’a daveti üzerine buradaki ilmî muhitten istifade etti.

Sultan II. Mehmed tarafından Edirne’de müderrislik vazifesi verildi. Daha sonra Sahn-ı Seman müderrisliğine terfi etti. Bir süre veziriazamlık vazifesini de ifa eden Sinan Paşa Sultan Mehmed’le arasının açılması ve azliyle beraber bir süre devlet işlerinden uzakta kaldı.

II. Mehmed’in vefatından sonra Sultan Bayezid’in himayesinde tekrardan eski itibarına kavuştu ve vezirlik rütbesiyle taltif edilerek Edirne’de Dâru’l-Hadis medresesine müderris tayin edildi.

Hicrî 891 (1486) senesinde İstanbul’da vefat etti.

Başlıca Eserleri: 1. Tazarru‘-nâme 2. Ma‘ârif-nâme 3. Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-Mevâkıf 4. Hâşiye ‘alâ Sadrişşerî‘a ‘ale’l-Vikâye, 5. Ta‘lîkât ‘alâ Hâşiyeti’t-Tecrîd li’s-Seyyidi’ş-Şerîf

Tazarru‘-nâme: Yakarışlar Kitabı, Başkanlığımız tarafından 2014 yılında yayımlanmıştır.