Şihâb en-Neyrîzî Kitaplari

 ŞİHÂB en-NEYRÎZÎ

Hayatı hakkındaki bilgiler sınırlıdır. İlhanlı sonrası ile Timurlu hanedanının kuruluş döneminde yaşadığı tespit edilmiştir. Eserlerinden, Farsça ile Arapçaya ve fıkıh, kelam ve felsefe gibi sahalara vâkıf olduğu anlaşılmaktadır.

Miftâhu’s-Sa‘âde fî Kavâ‘idi’s-Siyâde: Neyrîzî’nin Siyâsetnâmesi, 2018 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.