Şemsüddîn eş-Şehrezûrî Kitaplari

ŞEMSÜDDİN eş-ŞEHREZÛRÎ

Hayatına dair çok az bilgi vardır. Hemedan ile Erbil arasında bulunan, çok sayıda âlimin yetiştiği Şehrezûr’da (Şehrizor) doğdu. Şehrezûrî, eserlerine ait bir nüshada yer alan müstensihin notuna göre 687 (1288) yılında hayattaydı. Şehrezûrî, Sühreverdî’nin Hikmetü’l-İşrâk ve Kitâbü’t-Telvîhât adlı eserlerine yazdığı şerhlerle İşrâkī felsefe geleneğinde önemli bir yer edinmiş, gerek şerhleri gerekse Resâ’ilü’ş-Şecereti’l-İlâhiyye adlı eseriyle İbn Kemmûne ve Kutbüddîn-i Şîrâzî gibi Sühreverdî şârihlerini derinden etkilemiştir. Şehrezûrî, bütün şârihler arasında Sühreverdî’nin işrak felsefesine ve felsefî metodolojisine en sadık kalanıdır.

Başlıca Eserleri: 1. Nüzhetü’l-Ervâh ve Ravzatü’l-Efrâh (Târîhu’l-Hükemâ’) 2. Resâ’ilü’ş-Şecereti’l-İlâhiyye fî ‘Ulûmi’l-Hakā’iki’r-Rabbâniyye 3. Kitâbü’r-Rumûz ve’l-Emsâlü’l-Lâhûtiyye fi’l-Envâri’l-Mücerredeti’l-Melekiyye 4. Şerhu Hikmeti’l-İşrâk 5. et-Tenkīhât fî Şerhi’t-Telvîhât

Nüzhetü’l-Ervâh: Bilgelerin Tarihi ve Özdeyişleri, 2015 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.

 

(Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nden özetlenerek alınmıştır.)