Refî‘î - Penâhî - Misâlî Kitaplari

REFΑÎ

Farsça bir mecmuadaki kayda göre Preveze’de medfun bulunan Refî‘î’nin asıl adı Muhammed Seyyid’tir. Nesîmî’yi Halep veya Bağdat’ta tanıdığı, daha sonra irşad göreviyle Anadolu’yu gezdiği tahmin edilmektedir. Refî‘î’nin vezne hâkimiyeti ve Farsça’yı güzel kullanması onun iyi bir tahsil gördüğünü ortaya koymaktadır. Nesîmî’nin telkini altında Fazlullah-ı Hurûfî’nin görüşlerini benimseyen Refî‘î özellikle Beşâretnâme adlı eserinde Hurûfîliğin esaslarını anlatmış, bu inancı benimsemesinin hayatında bir dönüm noktası olduğunu belirtmiştir. O güne kadar edindiği bilgilerle kendisine bir çıkar yol bulamamışken “rahmet-i fazl-ı Hudâ” olarak nitelendirdiği Nesîmî’yi tanıyınca içine düştüğü ruhî buhrandan kurtulduğunu, önünde hakikat perdeleri ve sırların birer birer açıldığını söyler.  Beşâretnâme'nin bir yazmasında bulunan ‘‘tanzimi 811’’ kaydından anlaşıldığı kadarıyla 15. yüzyılın ilk yarısında vefat ettiği söylenebilir.

Eserleri: 1. Beşâretnâme 2. Gencnâme

Beşâretnâme ve Gencnâme, 2019 yılında Başkanlığımız tarafından Feyznâme ve Şehriyârnâme ile birlikte yayımlanmıştır.

PENÂHÎ

16. Yüzyıl şairlerinden üç Penâhî’den biri olan yazarımız hakkında kesin bir bilgiye rastlanmamıştır. Bilinen tek eseri Şehriyârnâme’dir.

Şehriyârnâme, 2019 yılında Başkanlığımız tarafından Beşâretnâme, Gencnâme ve Feyznâme ile birlikte yayımlanmıştır.MİSÂLÎ

Gül Baba ismiyle de tanınan Misâlî Budin’de metfundur. Balkanlarda Hurûfîliğin yayılmasında etkili olmuştur. Feyznâme adlı eserini 969 (1562) yılında bitirdiğine göre farklı görüşler içinde vefat tarihinin 983 (1577)  olması daha doğru gözükmektedir.

Eserleri: 1. Feyznâme 2. Miftâhu'l-Gayb

Feyznâme, 2019 yılında Başkanlığımız tarafından Beşâretnâme, Gencnâme ve Şehriyârnâme ile birlikte yayımlanmıştır.