Pîrîzâde Mehmed Sâhib - Ahmed Cevdet Paşa Kitaplari

PÎRÎZÂDE MEHMED SÂHİB EFENDİ

Hicri 1085 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.Yeniçeri ağalarından Piri Ağa’nın oğludur. Şeyh Süleyman Efendi ve Tahir Efendi’lerden ders aldı. Şeyhülislâm Mirzazâde Şeyh Mehmed Efendi’nin hizmetinde bulundu. Şeyhülislam Feyzullah Efendi’nin yanında bulunup kitapçılık hizmetini yerine getirdi.

Feyzullah Efendi’nin tensibiyle Daltaban Mustafa Paşa ve Rami Mehmet Paşaya imamlık yaptı. Alican Medresesinde müderrislik vazifesine başladı bundan sonra birçok medresede hocalık yaptı.Mehmed Efendi son olarak Kalenderhâne ve Şehzade medreselerinde müderrislik yaptı.

Evkaf-ı Haremeyn müfettişliği, Sultan I. Mahmud devrinde şehzade hocalığı ve saray ikinci imamlığı vazifesini ifa etti. Anadolu ve Rumeli kazaskerlikleri payelerine nail oldu. 1158’de vefat eden FeyzullahefendizâdeSeyyid Mustafa Efendi’nin yerine şeyhülislâmlığa tayin edildi ve bir sene kadar bu vazifede kaldı.

1162 tarihinde İstanbul’da vefat etti ve Üsküdar Valide Sultan Camii’ndeki cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığına defnedildi.

Başlıca Eserleri: 1. Tercüme-i Mukaddime-i İbn Haldûn 2. Risâle ‘alâ Bahs min Ebhâsi’l-Lum‘a fî Milki’l-Mut‘a 3. Dîvân 4. Kitâbü’s-Siyâse

Tercüme-i Mukaddime-i İbn Haldûn: Mukaddime Tercümesi, Ahmet Cevdet Paşa tekmilesiyle beraber Başkanlığımız tarafından 2015 yılında 3 cilt halinde yayımlanmıştır.