Osman Şakir Efendi Kitaplari

OSMAN ŞÂKİR EFENDİ

Osman Şâkir Efendi kesin olmamakla birlikte 1185 (1771-1772) yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesinin Sungur köyünde dünyaya gelmiştir. Babasının adı Mustafa’dır. Farsça ve Arapçaya vâkıf; şiir, coğrafya, hendese ve astronomi ile ilgilenmekteydi. Hüsn-i hat ve tasvirde de eli kuvvetliydi. Bir ara Üsküdar mollalığı yapmıştır. Medrese eğitimini kimden aldığı ve talebeleri hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Sicill-i Osmânî’de geçtiği üzere 1232 yılı Zilhicce ayında (Ekim-Kasım 1817) 46 yaşındayken İstanbul’da vefat etmiştir.

Başlıca eserleri: 1. Şehdü Elfaz 2. Müsellesnâme-i Şâkir 3. Musavver Sefâretnâme-i İran 4. Nazm-ı Dilârâ 5. el-Mesâlikü’d-Dürriyye fî Kavâidi’l Fârisiyyeti’d-Deriyye

Musavver Sefâretnâme-i İran: Resimli İran Sefâretnâmesi, 2018 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.