Necmeddin Ebû İshak et-Tarsûsî Kitaplari

NECMEDDİN EBÛ İSHAK et-TARSÛSÎ

Aslen Tarsuslu olup 721 (1321) yılında Dımaşk’ın kuzeyinde bir köy olan Mizze’de dünyaya geldi. İbnü’t-Tarsûsî diye de anılır. Dımaşk’ta Arapça, fıkıh ve fıkıh usulü tahsil etti; ayrıca birçok medresede ders veren ve Hanefî kādılkudâtlığı yapan babası Ebü’l-Hasan İmâdüddin et-Tarsûsî’den fıkıh okudu. Hocaları arasında Ebü’n-Nasr İbnü’ş-Şîrâzî ve Ebü’l-Abbas Şehâbeddin Ahmed b. Ebû Tâlib el-Haccâr’ın adları anılır. Tarsûsî, Dımaşk’ın Mâlikî kadısı Şerefeddin Muhammed b. Ebû Bekir el-Hemdânî’nin tasavvufta kendisinin şeyhi olduğunu belirtir. Zekâsı ve yeteneği sayesinde tahsilini kısa zamanda tamamladı. Müderrislik, kadı nâibliği ve kādılkudâtlık yaptı. 4 Şâban 758 (23 Temmuz 1357) tarihinde Dımaşk’ta vefat etti ve Mizze’de defnedildi.

Başlıca Eserleri: 1. Tuhfetü’t-Türk fîmâ yecibü en yu‘mele fi’l-Mülk 2. Enfa‘u’l-Vesâ’il ilâ tahrîri’l-mesâ’il (el-Fetâva’t-Tarsûsiyye) 3. el-Fevâ’idü’l-Fıkhiyye (el-Fevâ’idü’l-Bedriyye, el-Fevâ’idü’l-Manzûme) 4. Urcûze fî Vefeyâti’l-A‘yân min Mezhebi Ebî Hanîfeti’n-Nu‘mân 5. el-İ‘lâm bi-Mustalahi’ş-Şuhûd ve’l-Hükkâm 6. Urcûze fî Ma‘rifeti mâ beyne’l-Eşâ‘ire ve’l-Hanefiyye mine’l-Hilâf fî Usûli’d-Dîn

Tuhfetü’t-Türk: Tarsûsî’nin Siyâsetnâmesi, 2018 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.

 

(Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nden özetlenerek alınmıştır.)