Müstakîmzâde Süleymân Sa‘deddîn Kitaplari

MÜSTAKİMZÂDE SÜLEYMAN

1131 (1719) senesinde Fatih Atikalipaşa mahallesinde dünyaya gelmiştir. Babası müderris Mehmed Emin Efendi, dedesi ise Şam ve Edirne kadılığı yapmış Mehmed Müstakîm Efendi’dir. Dedesine nisbetle Müstakîmzâde diye meşhur olmuştur. Babasının yanında Fâtih Camii imamı Seyyid Yûsuf Efendi, Yemliha Hasan Efendi, Hanîf İbrâhîm Efendi, Abbas Vesîm Efendi gibi âlimlerden ders almıştır. Arapça ve Farsça öğrenmiş; aynı zamanda Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’den sülüs ve nesih hattını, Fındıkzâde İbrâhîm ve Kâtibzâde Mehmed Refiî Efendilerden ta‘lîk hattını ahzetmiştir. Nakşibendî şeyhi Mehmed Emin Tokâdî’ye intisap ederek yedi yıl hizmetinde bulunmuş, akabinde kendisinden tarîkat hilâfeti ve hadis icâzeti almıştır.

Müstakîmzâde, Şeyhülislâm Seyyid Murtaza Efendi’nin döneminde açılan müderrislik sınavında sakalının seyrekliği sebep gösterilerek başarısız sayılmıştır. Bu durumdan çok etkilenmiş ve bütün zamanını ilme ve eser telifine hasredip başta tasavvuf olmak üzere dinî ilimlerin hemen hepsinde, dil ve edebiyat sahasında çok sayıda eser kaleme almıştır. Hayatının son döneminde yapılan müderrislik teklifini ise kabul etmemiştir.

1202 (1788) yılı Şevval aynın 23’ünde İstanbul’da vefât eden Müstakîmzâde Süleymân Efendi, şeyhi Mehmed Emin Tokâdî Hazretleri’nin Pîrî Mehmed Efendi Camii kurbunda bulunan mezarının ayakucuna defnedilmiştir.

Başlıca Eserleri: 1. Mecelletü’n-Nisâb 2. Devhatü’l-Meşâyih, 3. Tuhfe-i Hattâtîn 4. Tuhfetü’l-Merâm  5. Risâletü’l-Mantık 6. Şerh-i İbârât

Risâletü’l-Mantık, Başkanlığımız tarafından Mantık Risaleleri isimli eserin içinde 2015 yılında; Şerh-i İbârât: Mevlevîlik, Mûsikî ve Semâ‘ 2019 yılında yayımlanmıştır.