Muhammed b. Menglî Kitaplari

MUHAMMED B. MENGLÎ

700-705 (1301-1306) yılları arasında Kahire’de doğdu. Babası bir Kıpçak’tı. Bahriyye Memlükleri’nden olan İbn Menglî, el-Melikü’n-Nâsır Muhammed’in üçüncü saltanat döneminde (1309-1341) küçük yaşta, emîrlerin çocuklarından oluşan ve “evlâdü’n-nâs” denilen ihtiyat askerleri sınıfına girdi. Daha sonra Sultan el-Melikü’l-Eşref II. Şa‘bân’ın (1363-1377) muhafız kuvvetleri arasında yer aldı ve nakîbülceyş tayin edildi. Askerlik sanatını çok iyi bildiği kaydedilen İbn Menglî 778’de (1376) vefat etti. 

Başlıca Eserleri: 1. Ünsü’l-Melâ bi-Vahşi’l-Felâ 2. Kitâbü’t-Tedbîrâti’s-Sultâniyye fî Siyâseti’s-Sınâ‘ati’l-Harbiyye. 3. el-Ahkâmü’l-Mülûkiyye ve’d-Davâbitu’n-Nâmûsiyye. 4. el-Edilletü’r-Resmiyye fi’t-Te‘âbi’l-Harbiyye  5. el-Hiyel fi’l-Hurûb ve Fethi’l-Medâ’in ve Hıfzi’d-Durûb.

Kitâbü’t-Tedbîrâti’s-Sultâniyye fî Siyâseti’s-Sınâ‘ati’l-Harbiyye: Harp Sanatı Teknikleri, 2013 yılında Başkanlığımız tarafından tıpkıbasım olarak yayımlanmıştır.

 

(Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nden özetlenerek alınmıştır.)