Mehmed Salâhî Kitaplari

MEHMED SALÂHÎ

1858 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Tahsil hayatına Beşiktaş Rüştiyesi’nde başladı. Buradan mezun olduktan sonra Dârulmuallimîn ve Muallimât müdürü Hoca Osman Efendi, müderrislerden Çorumlu Hoca Ahmed Efendi, Kazasker Necib Efendi ile Dersiâm İbrahim Efendi’den ulûm-ı Arabiyye ve Riyâziyât ve Hoca Saîd Efendi ile Subhî Paşa hocası olarak bilinen Efgânî Abdülaziz Efendi’den edebiyat-ı Fârisiye okumuş ve bir müddet de Menşe-i Küttâb-ı Askerî’ye devam etmiştir. Bir süre memuriyet yaptıktan sonra matbuat âlemine girmiş, ardından tekrar memuriyete dönmüştür. Bu devrede Sultan Abdülhamid ile yakın çalışmıştır.  Onun bu devrede icra ettiği önemli görevler arasında Matbaa-i Âmire müdürlüğü ve Telgraf ve Posta Nezâreti Meclis Riyâseti Vekilliği de bulunmaktadır. Tanzimat’tan sonra memuriyetten tekrar ayrılmak zorunda kalmış ve gazeteciliğe dönmüştür. 1910’da vefat etmiştir.

Başlıca Eserleri: 1. Kâmûs-i Osmânî 2. Osmanlılar Yâhud Külliyyât-ı Terâcim 3. Efkâr 4. Bir Türk Diplomatının Evrâk-ı Siyâsiyyesi 5. Muallim Nâcî

Kâmûs-i Osmânî, 2019 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.