Mehmed Emin Üsküdârî Kitaplari

MEHMED EMİN ÜSKÜDÂRÎ

Aziz Mahmud Hüdayî Efendi’nin damadı ve aynı zamanda vefatından sonra tekkesi şeyhi olan Saçlı İbrahim Efendi’nin torunudur. Babası Abdülhayy Efendi Edirne Selimiye Camii vaizi ve Hüdayî tekkesi şeyhidir.

İlköğrenimini Edirne’de babasının yanında gördükten sonra İstanbul’da şer‘î ve aklî ilimler tahsil etti. Medreselerde okutulan birçok eseri haşiye ve talik yazmak maksadıyla istinsah ettiği bilinmektedir. Damad İbrahim Paşa’nın tercüme heyetinde bulundu ve Bedreddin el-Aynî’nin İkdü’l-cümân fî târîhi ehli’z-zamân isimli eserinin ilk cildini tercüme etti.

1726 senesinde Üsküdar’da vefat etmiştir.

Başta kelam ve mantık ilmi olmak üzere farklı ilim dallarında haşiye, tercüme ve telif türünde birçok eseri bulunmaktadır. Mehmed Emin Efendi’nin vefatından sonra bu eserleri, Kâdirî, Nakşibendî ve Celvetî tarikatları meşâyihinden olup Emir Hoca Kemankeş ismiyle meşhur olan Şeyh Abdulkadir Efendi’ye intikal etmiştir. Abdulkadir Efendi bu eserleri Vâlide-i Atik Camii’ne vakfetmiş ve eserler uzun bir müddet camide kaldıktan sonra Hacı Selim Ağa Kütüphanesi’ne naklolunmuştur.

Başlıca eserleri: 1. Risâle Müfrede li Burhâni’t-Temânû‘ 2. Risâle fi’l-Cebri ve’l-İhtiyâr 3. Şerhu Tehzîbi’l-Mantık 4. Hâşiye alâ Şerhi Hayâlî ale’l-Kasîdeti’n-Nûniyye 5. Şerhu Dîbâceti’l-Mutavvel 6. Telhîsu Tehâfüti’l-Hukemâ

 

Telhîsu Tehâfüti’l-Hukemâ: Tehâfüt Özeti, Başkanlığımız tarafından 2014 yılında yayımlanmıştır.