Matrakçı Nasuh Kitaplari

MATRAKÇI NASUH

Hayatı hakkındaki bilgiler çok azdır. Matrak oyunundaki maharetinden dolayı “Matrakçı” (Matrakī), bazı kaynaklarda ise “Silâhşor” unvanıyla anılır. Kendi ifadelerinden babasının adının Abdullah, dedesininkinin Karagöz ve ailenin Bosnalı olduğu anlaşılmaktadır. Enderun’da Sâî’den eğitim gördü. Cemâlü’l-Küttâb ve Kemâlü’l-Hussâb adlı eserini Yavuz Sultan Selim döneminde telife başladı ve ona ithaf etti. Kanûnî Sultan Süleyman’ın emriyle Muhammed b. Cerîr et-Taberî’nin ünlü İslâm tarihini Arapçadan Türkçeye çevirmeye başlayan Nasuh 936’da (1530) silâhşorlukla ilgili Tuhfetü’l-Guzât adlı bir eser kaleme aldı. Matrakçı Nasuh’un hayatının daha sonraki yılları hakkında bilgi yoksa da kaleme aldığı tarihinin 968 (1561) yılına kadar gelmesi onun telifatla meşgul olduğuna işaret eder. 967/1560’tan sonra vefat etmiştir.

 

Başlıca Eserleri: 1. Cemâlü’l-Küttâb ve Kemâlü’l-Hüssâb. 2. Mecmau’t-Tevârîh 3. Tuhfetü’l-Guzât. 4. Umdetü’l-Hisâb

Mecmau’t-Tevârîh / Târîh-i Âl-i Osmân: Osmanlı Tarihi (699-968/1299-1561), 2019 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.

 

(Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nden özetlenerek alınmıştır.)