Kutbüddin Râzî Kitaplari

KUTBÛDDÎN RÂZÎ

Rey civarındaki Verâmin nahiyesinde 692’de (1293) doğduğu sanılmaktadır. İsnevî ve Süyûtî, ismini Mahmud olarak verirken diğer kaynaklar Muhammed şeklinde kaydeder. Verâmin’de Allâme el-Hillî’nin Kavâ‘idü’l-Ahkâm adlı eserini kendisinden okuyup icâzet aldığına dair 3 Şâban 713 tarihli kıraat kaydından onun tahsil hayatını önemli ölçüde memleketi olan Rey ve civarında tamamladığı anlaşılmaktadır. Hillî’den başka Adudüddin el-Îcî, Şemseddin el-İsfahânî ve Kutbüddîn-i Şîrâzî’den feyiz almıştır. Muhammed b. Mübârekşah kendisi Rey’de iken yanında tahsil gördü. Râzî 16 Zilkade 766’da (4 Ağustos 1365) Dımaşk’ta vefat etti ve orada defnedildi. İbn Mübârekşah’tan başka Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Sa‘deddin et-Teftâzânî, Hacı Paşa, Muhammed b. Ebû Muhammed et-Tebrîzî, Takıyyüddin Abdullah b. Yûsuf ed-Dımaşkī, Şehîd-i Evvel olarak bilinen Şemseddin Muhammed b. Mekkî el-Âmilî onun önde gelen talebelerindendir. Tabakat müellifi Sübkî ile tarihçi Ebü’l-Fidâ İbn Kesîr, Râzî ile görüştüklerini belirtmiş ve kendisinden övgüyle söz etmişlerdir.

Başlıca eserleri: 1. Tahrîru’l-Kavâ‘idi’l-Mantıkıyye fî Şerhi’r-Risâleti’ş-Şemsiyye 2. Levâmi‘u’l-Esrâr Şerhu Metâli‘i’l-Envâr 3. er-Risâletü’l-Ma‘mûle fi’t-Tasavvur ve’t-Tasdîk 4. Tahkīku’l-Mahsûrât 5. Risâle fî Tahkīki’l-Külliyyât  6. el-Muhâkemât beyne Şerhayi’l-İşârât ve’t-Tenbîhât 7. Şerhu Miftâhi’l-‘Ulûm

Risâle fî Tahkīki’l-Külliyyât: Tümeller Risâlesi ve Şerhleri (Molla Hanefî ve Emir Hasan er-Rûmî Şerhleri), 2013 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.

 

(Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nden özetlenerek alınmıştır.)


MOLLA HANEFÎ

Muhammed Şemseddin et-Tebrizî, Molla Hanefî olarak meşhur olmuş bir mantıkçı ve mütekellimdir. Dil, mantık, âdâb-ı bahs, kelam, hadis ve tefsir alanlarında eserler kaleme almıştır.

Başlıca Eserleri: 1. Şerhu Risâleti Tahkīki’l-Külliyyât 2. Risâle fî İsbâti’l-Vâcib 3. Şerhu’l-Âdâbi’l-Adudiyye 4. Şerhu’d-Dîbâci’l-Mühezzeb 5. Risâle fi’d-Delâleti’l-Vaz‘iyye

Şerhu Risâleti Tahkīki’l-Külliyyât, 2013 yılında Başkanlığımız tarafından Risâle fî Tahkīki’l-Külliyyât: Tümeller Risâlesi ve Şerhleri başlığıyla yayımlanmıştır.

EMÎR HASAN er-RÛMÎ

Mantık, âdâb-ı bahs ve belâgat alanlarında eserler kaleme almış bir Osmanlı düşünürüdür.

Başlıca Eserleri: 1. Şerhu Risâleti Tahkīki’l-Külliyyât 2. Hâşiye alâ Şerhi’l-Miftâh li‘s-Seyyidi’ş-Şerîf 3.  Hâşiye alâ Şerhi’s-Sirâciyye li’s-Seyyidi’ş-Şerîf

Şerhu Risâleti Tahkīki’l-Külliyyât, 2013 yılında Başkanlığımız tarafından Risâle fî Tahkīki’l-Külliyyât: Tümeller Risâlesi ve Şerhleri başlığıyla yayımlanmıştır.