Kindî Kitaplari

KİNDÎ

İlk İslâm filozofu ve Meşşâî okulunun kurucusu olan Kindî, soylu bir ailenin çocuğu olarak Kûfe’de doğdu. Tam ismi Ebû Yûsuf Ya‘kūb b. İshâk b. es-Sabbâh el-Kindî’dir. 

Küçük yaşta babasını yitiren, çocukluk ve ilk gençlik yılları Kûfe ve Basra’da geçen Kindî’nin eğitimi hakkında herhangi bir bilgi mevcut değilsede geleneğe göre, temel dinî bilgiler ve Kur’ân-ı Kerîm dersleri yanında dil ve edebiyat tahsili gördüğünde şüphe yoktur.

Bağdat’ta kısa zamanda halife Me’mûn’un takdirini kazanmış, sarayda mûtad olarak düzenlenen dinî, ilmî, felsefî ve edebî toplantılara katılarak ilim ve felsefe alanlarındaki başarı ve yetkinliğini kanıtladığı gibi, Me’mûn’un 215/830’da kurduğu Beytü’l-Hikme’deki bilgin, kâşif ve mütercimler kadrosu içinde yer almayı da başarmıştır. Dokuz Abbâsî halifesi dönemine yetişen Kindî, özellikle Me’mûn (813-833), Mu‘tasım-Billâh ve Vâsık-Billâh’ın yakın ilgi ve desteğini görmüştür.

Klasik kaynaklarda Kindî’nin doğumu gibi ölüm tarihi hakkında da kesinbir bilgi yoktur.

Tahminen 866 yılında vefat etmiştir.

Başlıca Eserleri: 1. Kitâb fi’l-Felsefeti’l-Ûlâ  2. Kitâb fi’l-İbâne ‘ani’l-‘İlleti’l-Karîbe li’l-Kevni ve’l-Fesâd 3. el-Kavl fi’n-Nefs 4. Kitâbü’l-Edviyeti’l-Mümtehane 5.  Kitâbü’ş-Şu‘â‘ât

Kindî’nin felsefeyle alakalı risâleleri, Başkanlığımız tarafından 2015 yılında Felsefî Risâleler başlığıyla yayımlanmıştır.