Kınalızâde Ali Çelebi Kitaplari

KINALIZÂDE ALİ EFENDİ

916’da (1510) Isparta’da doğdu. Babası kadı Mîrî Emrullah Efendi, dedesi Abdülkadir Hamîdî’dir. Abdülkadir Efendi kına kullandığından dolayı ahfadı da Kınalızâde (Hınnâvîzâde) lakabıyla tanınmıştır. Ali Efendi, ilk öğrenimini Isparta’da yaptıktan sonra İstanbul’da akrabası Kazasker Kadri Efendi’nin nezaretinde tahsiline devam etti. Mâlûl Emîr Efendi, Sinan Efendi, Merhaba Efendi’den ders aldıktan sonra Fâtih Medresesi’ne girip orada Kara Sâlih Efendi’den ve devrin meşhur âlimi Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi’den istifade etti. Edirne Hüsâmiye Medresesi’nden sonra Bursa Hamza Bey, iki yıl sonra yine Bursa’da Veliyyüddinoğlu Ahmed Paşa, Kütahya’da Rüstem Paşa, bir yıl sonra İstanbul’daki Rüstem Paşa, Haseki, üç yıl sonra Sahn-ı Semân, 966 Muharreminde (Ekim 1558) Süleymaniye Medresesi’ne tayin edildi. Ardından Şam, Kahire, Halep, Bursa, Edirne  ve İstanbul kadılıklarında bulundu. Son olarak Abdülkadir Şeyhî Efendi’nin yerine Anadolu kazaskeri oldu. Uhdesinde Anadolu kazaskerliği bulunduğu halde II. Selim’in maiyetinde Edirne meştâsında muhtemelen bir sefer hazırlığı esnasında nikris hastalığının nüksetmesi neticesinde vefat etti (6 Ramazan 979 / 22 Ocak 1572).  Ali Efendi hemen her mevzuda mâlûmat sahibi, bilhassa tefsir, fıkıh, felsefe, riyâziyyât, belâgat ve inşâdda mahirdi.

Başlıca eserleri: 1. Ahlâk-ı Alâî 2. Münşeât-ı Kınalızâde 3. Muammeyât 4. Târîh-i Kınalızâde 5. el-Es‘âf fî Ahkâmi’l-Evkāf 6. Tabakātü’l-Hanefiyye

Ahlâk-ı Alâî: Kınalızâde’nin Ahlâk Kitabı, 2014 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.

 

(Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nden özetlenerek alınmıştır.)