İsmail Müfîd İstanbulî Kitaplari

İSMAİL MÜFÎD İSTANBÛLÎ

Hayatı hakkında ayrıntılı bilginin kaynaklarda yer almadığı İsmail Müfîd Efendi, on yedinci yüzyılda yaşamış bir âlimdir. Aslen İstanbullu olup İstanbûlî künyesi ile anılır. Kendisi Nakşibendî tarikatının halifelerindendir. Mekke payesine sahip olmuştur. Huzur derslerine iştirak etmiştir. 1217/1802 senesinde vefat etmiş, İstanbul Davutpaşa Camii’nin haziresine defnedilmiştir.

Müderrislik vazifesinde bulunan İsmail Müfîd Efendi’nin velûd bir âlim olduğu görülmektedir.

Başlıca Eserleri: 1. Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye 2. Şerhu’ş-Şemâili’n-Nebeviyye  3. Terceme-i Muhtasari’l-Kudûrî 4. el-Kasîdetü’n-Nûniyye Tahmîsi, Tercümesi ve Şerhi 5. Kasîdetü’l-Bürde Tahmîsi, Tercümesi ve Şerhi

Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye:Ahlâk-ı Adudiyye Şerhi, 2014 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.