Hindî Mahmûd Kitaplari

HİNDÎ MAHMUD

XVI. asrın simalarından olan Hindî Mahmud, 1512’den 1595’e kadar en az dört padişah (Yavuz Sultan Selim, Kanûnî Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murad) dönemini idrâk etmiş, Kanûnî devrinden itibaren Osmanlı’nın merkez ve taşra teşkilâtında çeşitli vazifeler üstlenmiş bir devlet görevlisi ve kaleme aldığı binlerce beyitlik manzumeleriyle bugün adından söz ettiren bir şairdir.

Hindî Mahmud, elimize ulaşan eserlerinden edinilen bilgiye göre 1513-1514’de Afyonkarahisar’da doğmuş, yirmili yaşlarından itibaren Şehzâde Selim’in (II. Selim) maiyetine girmiş, Gürcistan’dan Yemen’e, İstanbul’dan İtalya’ya uzanan geniş bir coğrafyada meşakkatli ve çalkantılı bir hayat sürmüştür. 60 yaşındayken katıldığı İnebahtı Deniz Savaşı’nda (1571) esir düşüp dört yıl boyunca önce İspanyol kuvvetlerinin elinde, sonra da Vatikan’da hapis hayatı yaşamak zorunda kalmış, 1575’te Sultan III. Murad’ın ilgisiyle hürriyetine kavuşmuştur.

İlk başlarda Hamdî mahlasını kullanmış, Şehzade Selim’in arzusu üzerine Hindî mahlasını tercih etmiştir.

Ahkâm-ı Şer‘iyye Kâtipliği, Dîvân Kâtipliği ve Defterdârlık gibi nice devlet kademesinde vazife ifa etmiştir.

Vefatına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Başlıca Eserleri: 1. Sergüzeştnâme  2.  Kısas-ı Enbiyâ

Sergüzeştnâme: İnebahtı Gâzîsi Hindî Mahmud ve Esaret Hatıraları ve Kısas-ı Enbiyâ: Peygamber Kıssaları isimli eserleri Başkanlığımız tarafından 2013 yılında yayımlanmıştır.