Ebû Zeyd el-Belhî Kitaplari

 EBÛ ZEYD el-BELHÎ

236 (850) yılında  Belh yakınındaki Şâmistiyân köyünde doğdu. İlk öğrenimini babasından gördü. Irak gibi çeşitli yöreleri dolaşıp tanıdığı bilginlerden dersler aldı. Kindî’den ders alarak felsefî disiplinlerde uzmanlaştı. Tabiat ilimleri, matematik ve edebîyatta ün yaptı. Nitekim İbnü’n-Nedîm kendisini edebiyatçılar içinde zikreder. Belhî’nin en ünlü talebesi Ebü’l-Hasan el-Âmirî’dir. Ayrıca Ebû Muhammed Hüseyin b. Muhammed el-Vezîr ile Cevâmiu’l-Ulûm adıyla ilimler tasnifi ve ahlâk risâlesi kaleme almış bulunan İbn Ferîûn da onun talebeleri olarak kaydedilmektedir. Belhî, Emîr Ahmed b. Sehl’in iktidarı kaybetmesinden sonra Şâmistiyân’a döndü ve burada vefat etti (322/934).

Başlıca eserleri: 1. Mesâlihu’l-Ebdân ve’l-Enfüs 2. Suveru’l-Ekālîm

Mesâlihu’l-Ebdân ve’l-Enfüs: Beden ve Ruh Sağlığı, 2012 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.

 

(Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nden özetlenerek alınmıştır.)