Âşık Çelebi Kitaplari

ÂŞIK ÇELEBİ

926 (1520) yılında Prizren’de doğdu. Asıl adı Pîr Mehmed’dir. Âşık Çelebi’nin babası Seyyid Ali, Filibe kadısı iken vefat etmiştir (941/1534-35). Annesi, II. Bayezid’in kazaskerlerinden     Müeyyedzâde’nin kızıdır. Tahsilini devrin önde gelen ilim adamlarından Sürûrî, Taşköprizâde, Arapzâde Abdülbâki Efendi, Ebüssuûd, Emîr Gîsû Efendi ve Muhyiddin Fenârî’nin yanında tamamlamıştır. Âşık Çelebi ilk kadılık görevine Silivri’de başladı ve aynı yıl evlendi. Silivri’den sonra sırasıyla Priştine, Serfiçe, Narda’ya, Alâiye’ye (Alanya), Niğbolu, Karatova ve Üsküp kadılığı yapmıştır. Âşık Çelebi Üsküp’te zâtülcenp hastalığına yakalandı ve 979 Şâban sonlarında (Ocak 1572) kurtulamayarak öldü.

Başlıca eserleri: 1. Tercüme-i Ravzatü’ş-Şühedâ 2. Tercüme-i Şekāiku’n-Nu‘mâniyye 3. Tercümetü’t-Tibri’l-Mesbûk fî Nasîhati’l-Mülûk 4. Mi‘râcü’l-Eyâle ve Minhâcü’l-‘Adâle 5. Meşâirü’ş-Şuarâ  6. Divan 7. Zeylü’ş-Şekā’ik

Mi‘râcü’l-Eyâle: Âşık Çelebi’nin Siyâsetnâmesi, 2018 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.

 

(Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nden özetlenerek alınmıştır.)